2011NutcrackerSamantha-12013WizardofOzRehearsal (143 of 263)2018WestSideStoryDressRehearsal -38